Jump to the main content block

電腦影像教室

                             Computer Graphic Classroom                              

地點

元智大樓 4 樓(30408)

面積

84.305 平方公尺

特色

一人一機之 P4 級電腦設備、多樣軟體應用

相關課程

網頁設計、插畫設計、繪本設計、網頁動畫設計

二維電腦繪圖、三維電腦繪圖、進階三維電腦繪圖

電腦輔助設計、進階電腦輔助設計